Keyloggers– Semalt hünärmeni bilen uzak duruň

Hemmämiz şahsy kompýuterlerimizi suratlar paýlaşmak, internetde gezmek we sosial media arkaly dostlarymyz bilen aragatnaşyk saklamak üçin ulanýarys. Şeýle hem, tölegleri tölemek we dünýädäki potensial müşderileri nyşana almak üçin ulanylýar. Internet durmuşymyzy aňsatlaşdyrdy diýmek ýalňyş bolmaz. Indi eBay-da islendik zady satyn alyp bileris we öý-karz karz arzalarymyzy kibernetik giňişlik arkaly iberip bileris.

Semalt” -yň müşderi üstünlikleri dolandyryjysy Jeýson Adler, köp sanly hakeriň şahsy maglumatlaryňyzy ogurlamak üçin ulanýan içaly programma üpjünçiliginden daşda durmagyň möhümdigini duýdurýar. Bu programmalar köp mukdarda bikanun maksatlar üçin ulanylýar. Açar sözler, kompýuterleriňize el bilen ýa-da stalker, gurçuk, Troýan ýa-da wirus tarapyndan gurulýar. Hakerler, kredit kartoçkalaryňyzyň belgilerini, hasabyň jikme-jikliklerini we parollaryny almak üçin ulanýarlar, internetde size kyn pursat berýär. Nerds şäherinden Deýwid Redekop kompaniýalaryň haker we balykçylyk hüjümleri sebäpli her aý ummasyz maglumatlary ýitirýändigini aýdýar.

Düwmeleriň açylmagy

Düwmeler, adatça kompýuterleriňize dürli usullar bilen birikdirilýär. Olar ýa-da awtomatiki gurulýar ýa-da wiruslar, gurçuklar we Troýanlar görnüşinde bolmagy ähtimal. Bularyň hemmesi howply we kompýuteriňiz üçin çynlakaý meselelere sebäp bolup biler. Aýdym-saz faýly göçürip alanyňyzda ýa-da ygtybarly web sahypalaryna gireniňizde, açar blogçylaryň duzagyna düşmegiňiz ähtimal. Şeýlelik bilen, olary kompýuter ulgamlaryňyza girmeginiň öňüni almak möhümdir. Hiç haçan kanuny däl çeşmelerden aýdym-saz faýly ýa-da wideo göçürip almaly dälsiňiz. Düwmeleriň programmalary enjamlaryňyza ornaşdyrylandan soň, olary kesgitlemek we olardan dynmak mümkin bolmaz. Düwmeleriň açylmagy kyn, olaryň maksady şahsy maglumatlaryňyzy ogurlamak.

Hünärmenler näme diýýärler?

Indiana uniwersitetiniň professory Markus Jeýkobson, açar blogçylary gurlansoň gutulmagymyzyň mümkin däldigini aýdýar. Kompýuter ýokaşanda, belli bir döwür üçin durnuksyz bolýar. Bagtymyza, käbir öňüni alyş çäreleri açar blogçylary gysga wagtda ýok edip biler.

Içaly programma üpjünçiligini guruň

Düwmeleriň blogçylaryny nyşana alýan we olaryň bardygyny anyklaýan içaly programma üpjünçiligini gurmaly. Wiruslaryň we açar blogçylaryň we içaly programma üpjünçiliginiň beýleki görnüşlerini açýarlar we ýok edýärler. Bu önümleriň bahasy 30-dan 50 dollar aralygynda. Kompýuterleriňizi gurçuklardan, wiruslardan we Troýanlaryň ähli görnüşlerinden goramak üçin diňe meşhur içaly programma gurallaryny satyn almaly.

Çäkli ulanyjy re modeimine üýtgediň

Kompýuter sazlamalaryňyzy çäkli ulanyjy re toimine üýtgedip bilersiňiz. Bu opsiýa Windows XP operasiýa ulgamlary üçin elýeterlidir we Vista-da täzelenmegi ähtimal. Bu opsiýany ulanyp, enjamyňyzyň deslapky sazlamalaryny "administrator" re toimine üýtgedip bilersiňiz. Diýmek, enjamyňyza başga hiç kim girip bilmez. Sazlamalary "çäkli ulanyjy" re toimine üýtgedip, kompýuteriňizi ähli açar blogçylardan, wiruslardan we zyýanly programmalardan gorap bilersiňiz. Kompýuteriňizde diňe administrator hasaby bolar we beýleki ähli ulanyjylar enjama girmek üçin ýapyk. Iň soňkusy, mugt programma üpjünçiligi bilen hoşlaşmaly, sebäbi olarda köp sanly açar blogçy bolup biler. Internetde gezmek üçin diňe Microsoft-yň Internet Explorer ýa-da Google Chrome ulanmaly.

mass gmail